Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności szkoła GOOD MOOV

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Celem niniejszej Polityki prywatności jest szczegółowe określenie zasad przetwarzania danych w ramach prowadzonej przez Administratora działalności polegającej na sprzedaży szkoleń, nazywanej dalej szkołą GOOD MOOV. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych klientów Administratora. Pod pojęciem Administratora należy rozumieć Piotra Ośródkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ekspertfitness.com Piotr Ośródka.
 2. Opierając się w szczególności na regulacjach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 3. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

 1. Dane osobowe
 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Brukowej 6/8, 93-231 Łódź, telefonicznie: +48 42 640 77 22, a także poprzez pocztę email na adres: biuro@ekspertfitness.com
 2. Polityka znajduje zastosowanie do wszelkich dokonywanych przez Administratora czynności przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych klientów, w tym (jeśli dotyczy) ich pracowników, współpracowników oraz osób upoważnionych do kontaktów z Administratorem przez klienta w ramach szkoły GOOD MOOV.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator zapewnia, by dane były:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Administrator zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W przypadku, w którym Administrator zostanie pozbawiony celu przetwarzania, niezwłocznie trwale usuwa dane, chyba że prawo do ich dalszego przetwarzania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dokonuje cyklicznej oceny zasadności przetwarzania określonych danych osobowych, z uwzględnieniem aktualności celów ich przetwarzania.
 2. Administrator przetwarza dane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Administrator dąży do ciągłej minimalizacji przetwarzanych danych osobowych. W tym celu dokonuje cyklicznej oceny zakresu oraz rodzajów przetwarzanych danych osobowych dla określenia niezbędności ich przetwarzania lub możliwości ich trwałego usunięcia
 3. Administrator dba o to, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe, a w miarę potrzeby i posiadanych możliwości dokonuje ich uaktualnienia.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w następujących celach:
 1. wykonania przez Administratora umowy sprzedaży zawartej z klientem, w tym ewentualnego świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz zapewnienia kontaktu i ciągłości współpracy z Klientem

Administrator prowadzi sprzedaż szkoleń dla instruktorów fitness oraz trenerów personalnych. W celu sfinalizowania umowy sprzedaży konieczne jest podanie danych przez klientów. Ponadto, Administrator świadczy na rzecz klientów usługę polegającą na prowadzeniu konta użytkownika, w ramach których gromadzone są dane podane przez klienta. Dodatkowo, Administrator kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem udostępnionego przez niego (w formularzu zamówienia albo koncie użytkownika) adresu e-mail bądź numeru telefonu, m. in. w celu przekazania danych dotyczących dokonanego zakupu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w wyżej wskazanych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

 1. realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezbędne w przypadku realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i praw

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku wystąpienia przez klienta do Administratora z reklamacją w zakresie oferowanych usług lub produktów. Powyższe uzupełnione jest dodatkowo przez dochodzenie wzajemnych roszczeń i dochodzenie praw w toku ewentualnych postępowań sądowych i pozasądowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości

Administrator zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nadto, ciążą na nim określone obowiązki podatkowe. Powyższe wiąże się z koniecznością przetwarzania danych klientów, w szczególności przedsiębiorców, dla których Administrator wystawia faktury VAT. Podstawę prawną stanowi tutaj ciążący na Administratorze obowiązek prawny, regulowany w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 1. marketingowym, marketingu własnych produktów i usług, w tym newsletter, kampanie promocyjne, wyprzedaże itp. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub rezygnacji z newslettera,

Administrator podejmuje liczne działania marketingowo – informacyjne dotyczące oferowanych produktów. Cele marketingowe realizowane są z wykorzystaniem podanego przez Klienta adresu e-mail. Za pośrednictwem witryn internetowych możliwe jest zapisanie się do newslettera, poprzez który Administrator przesyła materiały marketingowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach celu marketingowego własnych produktów i usług jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora.

 1. nawiązania kontaktu z Administratorem,

Administrator umożliwia kontakt ze sobą za pośrednictwem udostępnionych na witrynach internetowych adresów e - mail. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu, zawartych w treści przesyłanych wiadomości elektronicznych, jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Administrator może przechowywać dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Uwzględniając powyższe Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez następujący okres:
 1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach określonych w ust. 7 lit. a, b i c – przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń,
 2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w ust. 7 lit. lit. d – przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
 3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w ust. 7  lit. lit. e – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub rezygnacji z newslettera.
 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w ust. 7 lit. lit. f – do czasu cofnięcia zgody lub udzielenia odpowiedzi zwrotnej.
 1. Dane osobowe klientów mogą być przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe jako procesor i świadczą na jego rzecz określone usługi (np. doradcze, księgowe, informatyczne).
 2. Administrator nie będzie przetwarzał osób wskazanych w pkt. 2 powyżej w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
 1. dostępu do danych — uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. przenoszenia danych — otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 2. sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Skargi można składać w formie:
 1. pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora.
 2. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osobie fizycznej przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać wysyłając oświadczenie o cofnięciu zgody na adres: biuro@ekspertfitness.com
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 30.12.2021
 2. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem RODO oraz krajowych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Administrator zachowuje prawo dokonywania niezbędnych zmian w polityce prywatności, które ogłaszane są za pośrednictwem strony internetowej www.goodmoov.pl

Przejdź do strony głównej

Wszystkie prawa zastrzeżone - www.goodmoov.pl